Opomene za neizmirene obaveze za 4000 korisnika.

Uporedo sa računima za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“ za mesec mart, radnici ovog preduzeća će u narednim danima, na adrese oko 4000 korisnika u Zrenjaninu i naseljenim mestima dostaviti i opomene za neizmirene obaveze do 28.03.2017. godine.

U pitanju su opomene pred obustavu pružanja komunalne usluge, odnosno isključenja sa vodovodne mreže, a za korisnike u objektima kolektivnog stanovanja gde nije moguće pojedinačno isključenje sa mreže – opomene pred utuženje. Pored dugovanja iz 2017.godine, koje se odnose na januarske i februarske račune koje je ispostavilo JKP „Vodovod i kanalizacija“, na opomenama se nalaze i nenaplaćena dugovanja za usluge ovog preduzeća sa računa objedinjene naplate koje je tokom prošle godine izdavala JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata“.

vodovod
Naime, Skupština grada Zrenjanina je u okviru odluke o stavljanju van snage odluke o objedinjenoj naplati obavezala javna preduzeća da izvrše naplatu potraživanja, a ukoliko je potrebno i prinudnu naplatu, za usluge koje su izvršene tokom 2016. godine i upravo su ta dugovanja deo pomenute opomene. Od naplate izvršenih usluga zavisi funkcionisanje samog preduzeća, uredno vodosnabdevanje, kvalitetno održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, ali i završetak i započinjanje brojnih projekata koji će poboljšati kvalitet usluge koja se pruža korisnicima.

U skladu sa zakonom svi korisnici koji ne plate dva računa mogu biti isključeni sa vodovodne mreže i na osnovu toga svi korisnici koji ne postupe po dobijenoj opomeni i ne izmire svoja dugovanja, bez posebne opomene, biće stavljeni na listu za isključenje sa vodovodne mreže i sa iste isključeni, a korisnici iz kolektivnog stanovanja nakon isteka roka utuženi, odnosno predati na izvršenje. Dugovanja za ovu godinu moraju biti izmirena u celosti, dok za dugovanja za period do 2017. godine korisnicima se nudi mogućnost dogovora da dug plate na određeni broj rata u zavisnosti od visine duga. Sve potrebne informacije korisnici mogu dobiti na šalterima u zgradi JKP „Vodovod i kanalizacija“ u Petefijevoj br.3 u Zrenjaninu.

Pozivamo korisnike da postupe po primljenoj opomeni, da u datim rokovima izmire svoja dugovanja i na taj načun izbegnu dodate troškove izvršnog postupka - navode u JKP „Vodovod i kanalizacija“.

petkus baner